wtorek, 28 lipca 2015

Konkurs z Barilla

Moi  Mili, razem z firmą Barilla, zapraszam Was na szybki konkurs. 

*fot. Barilla


Na wstępie przedstawię Wam informacje które przysłał mi sponsor nagród -Barilla. 

Wybrałam dla Was makaron „motylki” czyli Farfalle ;) Zapraszam do lektury :)

Jak dobrać sos do makaronu?
Włochów cechuje iście filozoficzne zacięcie jeśli chodzi o makaron. Mieszkańcy Italii z myślą
o rozkoszach podniebienia stworzyli już niejeden trik. Do przestrzeganych doktryn należą między innymi zasady doboru makaron do sosu, odpowiednich przypraw, czy jakości produktów.
Kuchnia włoska wykreowała kilkaset kształtów pasty, jednak ta mnogość  ma  swoje uzasadnienie. Choć wszystkie makarony sporządzone są z tego samego rodzaju ciasta, to każdy z nich pasuje do innego sosu. Jeśli chodzi o dostępność  form, Barilla zdecydowanie wygrywa na polskim rynku, bowiem w asortymencie marki znajdziemy ponad 20 różnych makaronów. Jak jednak wybrać odpowiedni makaron do obiadu?


fot.Barilla
                                                          
Podstawowy makaroniarstwa
Pierwsze przykazanie głosi, że im  makaron jest cieńszy, tym sos z którym należy go podać powinien mieć lżejszą, bardziej płynną konsystencję.  Kolejna zasada, o której muszą pamiętać szczególnie miłośnicy zapiekanek, mówi, że do pieca najlepiej nadają się makarony grubsze i większe.  Pamiętajcie także, że na rodzajach pasty  posiadających dużo ,,próżni” utrzyma się więcej sosu, a makaron żłobkowany łączy się z sosem znacznie łatwiej niż ten gładki. Aby makaron przesiąkł smakiem sosu, możecie odcedzić go dwie minuty przed końcem czasu gotowania i podgrzewać trzy minuty w naczyniu z sosem, cały czas mieszając. Nawet jeśli już wiecie z jakim sosem połączyć kultowe motylki, czyli słynne farfalle, zobaczcie jak robi to Stefano Terrazzino, bowiem tym razem przeszedł samego siebie! I to parokrotnie!

fot.Barilla
 Teraz szczegóły konkursu:

Zadaniem konkursowym jest podzielenie się pomysłem,  na danie z makaronem przedstawionym w filmiku, na pomysły  czekam od  29.07 do 05.08 do północy. 
Wstawiajcie je tutaj  komentarzach:)

Jeśli do przepisu chcecie dodać  zdjęcie ( mile widziane, ale nie konieczne) to proszę je przesłać na mojego maila takietampichcenie@gmail.com, zamieszczę je na fanpage takietampichcenie.  

Wybiorę trzy dania, które najbardziej przypadną mi do gustu.

Nagrodami są oczywiście zestawy  makaronów i sosów  ( 3 makarony i dwa sosy)  od Barilla. 

Nagrody wysyła sponsor.

 *Jednym z  wymogów  jest polubienie profilu, sponsora, na FB https://www.facebook.com/BarillaPolska/timeline  i udostępnienie  postu konkursowego na swoich profilach  http://takietampichcenie.blogspot.com/2015/07/konkurs-z-barilla.html


§ 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.    Organizatorem konkursu pod nazwą „Gotuj ze Stefano” zwanego dalej „Konkursem”, jest Barilla Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-822, przy ul. Poleczki 23.
2.    Administratorem Konkursu jest Aurora Communication Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
3.    04-030, przy ul. Waszyngtona 33/61, zwana dalej „Administratorem”. Wszelką korespondencję z Administratorem należy kierować na: k.miklaszewska@pegasus.pl.
4.    Organizator przeprowadza Konkurs w ramach serwisu społecznościowego Facebook.com  (dostępnego pod adresem http://www.facebook.com), zwanego dalej „Serwisem Facebook”,  za pośrednictwem współpracujących z Organizatorem blogów kulinarnych zwanych dalej „Blog”.
5.    Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany, prowadzony, ani administrowany przez Serwis Facebook. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Administratora na adres k.miklaszewska@pegasus.pl. Serwis Facebook nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu organizacji Konkursu, w tym w szczególności wydania nagród w Konkursie, jak również nie zbiera jakichkolwiek danych, w tym danych osobowych, udostępnianych przez uczestników na potrzeby realizacji Konkursu. Wyłączną odpowiedzialność z powyższych tytułów względem uczestników ponosi Organizator.
6.    Konkurs trwa od dnia 27 lipca 2015 r. od godziny 17:30 do 9 sierpnia 2015 r. do godziny 23:59, przy czym czas trwania Konkursu na poszczególnym Blogu, będzie ustalany indywidualnie przez właściciela Bloga i podawany do informacji na stronie Bloga wraz z pozostałymi informacjami o Konkursie.
§ 2.

WARUNKI UCZESTNICTWA

1.    Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Uczestnicy Konkursu w dalszej części niniejszego Regulaminu zwani są „Uczestnikami”, a każdy z osobna „Uczestnikiem”.
2.    Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są członkowie organów statutowych Organizatora, Administratora, pracownicy lub współpracownicy któregokolwiek z powyższych podmiotów (tj. osoby współpracujące z którymkolwiek z powyższych podmiotów na innej podstawie niż umowa o pracę).
3.    Warunkami niezbędnymi do wzięcia udziału w Konkursie przez Uczestnika są:
a)   posiadanie funkcjonującego profilu w Serwisie Facebook, zgodnego z regulaminem
i zasadami obowiązującymi w Serwisie Facebook (regulamin Serwisu Facebook dostępny jest na stronie 
https://www.facebook.com/policies/?ref=pf);
b)  akceptacja postanowień Regulaminu;
c)   wykonanie zadania konkursowego na zasadach określonych w Regulaminie.

§ 3.

ZASADY KONKURSU

1.    Zadaniem Uczestnika Konkursu jest umieszczenie odpowiedzi nawiązującej do zadania konkursowego w komentarzu pod postem konkursowym na Blogu.
2.    Zwycięzcami Konkursu zostaną trzej autorzy najbardziej kreatywnych (twórczych) i poprawnych (językowo i gramatycznie) prac umieszczonych na pojedynczym Blogu.
3.    Wszystkie odpowiedzi podlegają ocenie Organizatora lub osoby prowadzącej Blog i od ich decyzji zależy ostateczny wybór Zwycięzców.
4.    Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygraniu Konkursu do dnia 10 sierpnia. Na Blogu zostanie zamieszczony post informujący o wynikach Konkursu lub właściciel bloga wyśle informację w wiadomości prywatnej. Zwycięzcy zostaną poproszeni o podanie Administratorowi w wiadomości prywatnej na Stronie w ramach serwisu Facebook swoich danych osobowych celem przesłania nagrody (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, na który przesłana ma być nagroda, numer telefonu Zwycięzcy).
5.    Zwycięzcy Konkursu obowiązani są w terminie 3 dni roboczych od dnia zamieszczenia na Stronie wiadomości, o której mowa w ust.4 niniejszego paragrafu, do przesłania Administratorowi (w wiadomości prywatnej w ramach Serwisu Facebook) danych, o których mowa w powyższym ust. 4.
6.    Nieprzesłanie Administratorowi danych, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, w terminie, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, skutkuje utratą prawa do nagrody.
7.    Niedopuszczalne jest:
a)   naruszanie jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności wykorzystywanie w Konkursie profili osób trzecich oraz profili niezgodnych z regulaminem i zasadami Serwisu Facebook;
b)  naruszanie jakiegokolwiek spośród punktów regulaminu Serwisu Facebook lub niniejszego Regulaminu;
c)   podejmowanie działań sprzecznych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego lub naruszających prawa osób trzecich, w tym w szczególności zamieszczanie w odpowiedziach konkursowych wulgaryzmów, treści obraźliwych itp.
8.    W przypadku podejrzenia o działania niezgodne z regulaminem Serwisu Facebook lub niniejszym Regulaminem, Organizator ma prawo w każdym momencie do:
a)   natychmiastowego wykluczenia Uczestnika Konkursu poprzez usunięcie jego odpowiedzi konkursowej;
b)  pominięcia Uczestnika Konkursu w procesie rozdysponowania nagród;
9.    Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w trybie określonym w § 6 Regulaminu.
10.  Uczestnik może wziąć udział w konkursie za pośrednictwem tylko jednego Bloga.


§ 4.

NAGRODY

1.    Organizator przewidział nagrodzenie 3 osób z każdego Bloga, które udzielą najlepszych, zdaniem Organizatora lub osoby prowadzącej Blog, odpowiedzi na zadanie konkursowe. Nagroda to zestaw losowo wybranych makaronów i sosów Barilla (3 makarony i 2 sosy) o wartości około 35 pln.
2.    Organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagrody dodatkowej (specjalnej) w przypadku, gdy więcej prac niż zakładane spełni oczekiwania konkursowe pod względem kreatywności
i realizacji.
3.    Zwycięzcy nie przysługuje prawo wymiany nagrody na ekwiwalent pieniężny lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
§ 5.

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD I SPOSÓB WYDAWANIA NAGRÓD

1.    Nagrody zostaną przesłane przesyłką kurierską na adres podany przez Zwycięzcę stosownie do postanowień § 3 ust. 4 Regulaminu.
2.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie nagrody Zwycięzcy, który podał Administratorowi  nieprawidłowe lub niepełne dane, w sposób uniemożliwiający dostarczenie nagrody. W przypadku zmiany danych, Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Administratora o tym fakcie poprzez wysłanie wiadomości stosownie do postanowień § 3 ust. 4 Regulaminu.
3.    W przypadku nieodebrania nagrody przez Zwycięzcę, skutkującego zwrotem Organizatorowi przesyłki zawierającej nagrodę, Zwycięzca traci prawo do nagrody. W takim wypadku nagroda pozostaje własnością Organizatora.
4.    Niedozwolone jest przenoszenie praw do nagrody na jakąkolwiek osobę trzecią.

§ 6.

REKLAMACJE

1.    Każdy Uczestnik Konkursu może złożyć u Organizatora reklamację w związku z Konkursem.
2.    Reklamację należy złożyć w formie e-maila na adres Administratora z podaniem zwrotnego adresu e-mail, na który zostanie przesłana odpowiedź.
3.    Reklamację rozpatruje Komisja Reklamacyjna w składzie trzech osób wskazanych przez Organizatora.
4.    Reklamacje należy składać przez cały czas trwania Konkursu oraz przez okres 3 dni od dnia zakończenia Konkursu.
5.    Komisja Reklamacyjna rozpatruje reklamację w ciągu 7 dni roboczych od daty jej otrzymania. O rozpatrzeniu reklamacji Administrator poinformuje Uczestnika Konkursu, niezwłocznie po jej rozpatrzeniu. Decyzja Komisji Reklamacyjnej jest ostateczna i wiążąca.
6.    Reklamacje spóźnione lub niezgodne ze wskazaniami Regulaminu nie będą rozpatrywane.
§ 7.

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

1.    Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników w związku z udziałem w Konkursie jest Organizator.
2.     Dane osobowe udostępnione przez Uczestników przetwarzane są przez Organizatora w celu, wydania nagród oraz na potrzeby postępowania reklamacyjnego, na co Uczestnik podając Organizatorowi dane osobowe wyraża zgodę.
3.    Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie przez Uczestnika, w tym uzyskanie prawa do nagrody.
4.    Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych i ich poprawiania.
5.    Uczestnik podając dane osobowe na potrzeby Konkursu oświadcza, iż dane te stanowią jego danego osobowe i są zgodne ze stanem faktycznym.
§ 8.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.    Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu.
2.    Od Organizatora nie są zależne: funkcjonowanie sieci Internet, funkcjonowanie Serwisu Facebook, konfiguracja urządzeń przez Uczestnika Konkursu oraz ustawienia działania sieci Internet wynikające z usług świadczonych przez dostawcę sieci Internet.
3.    Treść Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz na stronach Blogów współpracujących przy organizacji Konkursu.  Konkurs nie jest grą losową, ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.), a dla jego organizacji nie jest konieczne uzyskanie jakiegokolwiek zezwolenia.
4.    Uczestnikom nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w Konkursie.
5.    Tytuły poszczególnych paragrafów Regulaminu mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą wpływać na interpretację postanowień niniejszego Regulaminu.

6.    W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają postanowienia powszechnie obowiązujących przepisów prawa.


Zapraszam do zabawy :) 

W zeszłym roku wykombinowałam placuszki z motylków, pycha, polecam   

38 komentarzy:

 1. Ze zrozumiałych względów w konkursie udziału nie wezmę, ale będę trzymać kciuki za konkursowiczów :) Madziu, życzę dużej frekwencji :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Edytko, zapraszam, nie trzeba fotki, przepis może być archiwalny. Nie widzę przeszkód abyś dołączyła do zabawy:)

   Usuń
  2. W taki razie poszperam u siebie i może znajdę coś, co się będzie kwalifikować do konkursu :)

   Usuń
  3. Będzie mi bardzo miło ;)

   Usuń
 2. Moja propozycja na sałatkę z makaronem motylki (ja nazywam je kokardkami). Zdjęcie przesłałam na maila a poniżej przepis.
  W tej sałatce każdy znajdzie coś dla siebie. Lekko pikantna, o wyraźnym smaku. Świetna na imprezy.

  Składniki:
  1 szklanka makaronu kokardki
  1 mały brokuł
  4 jajka
  2 łyżki czarnych oliwek
  2 łyżki zielonych oliwek
  1 mała czerwona papryka
  1 pomidor
  1 mała cebula
  2 łyżki majonezu
  2 łyżki jogurtu naturalnego
  1 łyżeczka ostrego sosu (np. jalapeno)
  sól, pieprz

  Makaron ugotować al dente. Brokuł także ugotować. Jajka ugotować na twardo, obrać, podzielić na ćwiartki. Oliwki pokroić na trzy części, paprykę i cebulę w kostkę, pomidora w większą kostkę. Majonez, sos, jogurt i przyprawy wymieszać. Wszystkie składniki połączyć i odstawić na godzinę.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dziękuję za pierwsze zgłoszenie, sałatka brzmi smacznie ;) Zdjęcie na fp https://www.facebook.com/TakieTamPichcenie/photos/a.613102328793131.1073741856.224966624273372/613102355459795/?type=1&theater

   Usuń
 3. Moje danie gotowe, obfotografowane, muszę tylko spisać przepis i wysłać zdjęcie :) A jakie pyszne było, zmotywowałaś mnie do działania i wyszło takie jedzonko że hej :)

  OdpowiedzUsuń
 4. FARFALLE Z CZOSNKOWYMI KLOPSIKAMI ORAZ WARZYWAMI Z MASŁEM ORZECHOWYM

  SKŁADNIKI:

  Sos warzywny:
  2 małe cukinie
  4 marchewki
  1 cebula
  1 mały por
  20 dag pieczarek
  garść fasolki szparagowej
  12 pomidorków koktajlowych
  1 szkl bulionu
  2 łyżki masła orzechowego
  kilka łyżek oleju do smażenia

  Czosnkowe mini klopsiki:
  50 dag mięsa mielonego (u mnie z szynki)
  miąższ z 2 kromek chleba
  2-3 ząbki czosnku
  2 jajka
  3 łyżki mąki + trochę do obtaczania
  1 łyżeczka soli
  pieprz, słodka i ostra papryka, majeranek
  olej do smażenia
  1/2 szkl bulionu

  Dodatkowo:
  1 op. makaronu farfalle (kokardki)


  1. Makaron ugotować jak zwykle.
  2. Cukinie, marchewki, cebulę i pora obrać i pokroić w cienkie plasterki (polecam użyć robota). Fasolkę pokroić w kilkucentymetrowe kawałki. Na patelni (najlepiej w woku) rozgrzać olej, wrzucić wszystkie warzywa (oprócz pomidorków) i smażyć na małym ogniu często mieszając ok 15-20 minut (aż będą prawie miękkie).
  3. Miąższ chleba drobniutko posiekać. Czosnek przecisnąć przez praskę. Dodać do mięsa razem z jajkami, mąką i przyprawami, dokładnie wymieszać. Formować nieduże pulpeciki (wielkości orzecha włoskiego) i obtaczać je od razu w mące (najłatwiej jest formować kulki mokrymi rękami). Obsmażyć na patelni ze wszystkich stron. Gdy się zrumienią podlać je bulionem i dusić jeszcze chwilę pod przykryciem (dzięki temu nie będą suche, a dodatkowo zbierzemy z patelni wszystkie "smaczki" ze smażenia klopsików).
  4. Pomidorki koktajlowe pokroić na ćwiartki i dodać do warzyw. Esencję do duszonych warzyw Knorr rozpuścić w 1 szkl wrzątku, wymieszać z masłem orzechowym i również wlać do warzyw. Dodać klopsiki (razem z "sosem"), wszystko wymieszać i poddusić jeszcze chwilę aż warzywa będą miękkie i wszystkie smaki się połączą. W razie potrzeby dosolić do smaku.
  5. Na talerz wyłożyć jeszcze gorący makaron i nałożyć na niego porcję sosu lub po prostu wymieszać ugotowany makaron z sosem.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Pyszna propozycja, dziękuję ;) Fotka na fp https://www.facebook.com/TakieTamPichcenie/photos/a.613102328793131.1073741856.224966624273372/613813008722063/?type=3&theater

   Usuń
 5. Witam serdecznie
  Moja ulubiona wersja makaronu Barilla z sosem słodko - kwaśnym. Nigdy nie przepadałam za połączeniem mięsa z owocami,ale gust na stare lata chyba się zmienia :) moja inspiracja..... Składniki:
  - filet z kurczaka,
  - 1 brzoskwinia
  - 1 marchewka
  - 1 czerwona papryka
  - 1 cytryna
  - 2 łyżki octu ryżowego
  - 2 cebule
  - 400 ml sosu pomidorowego
  - 1 słoiczek pędów bambusa
  - 4 łyżki cukru trzcinowego
  - 1 szklanka wody
  - sól pieprz. ( można dodac również puszkę ananasa )
  Przygotowanie :1. Marchewkę obieram i kroję w słupki. Paprykę kroję w paseczki,cebulę i brzoskwinię w kosteczkę.Podsmażam fileta pokrojonego w kosteczki i cebulę.Dodaję wodę po zagotowaniu dodaję pozostałe składniki i duszę pod przykryciem.Dodaję gwiazdę smaku makaron Barilla i wszystko smacznie znika z talerza.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Pyszności, dziękuję ;) Zdjęcie na fp https://www.facebook.com/TakieTamPichcenie/photos/ms.c.eJwzMzS2MDQ2MLAwNzIyMDPWMwPzTSzBfEMTAGO4Bjw~-.bps.a.613102328793131.1073741856.224966624273372/613813498722014/?type=1&theater :)

   Usuń
 6. Klopsiki z papryką w sosie pomidorowym i makaronem farfalle

  Składniki:

  500 g mięsa mielonego wieprzowo-wołowego
  500 ml wody
  200 g makaronu farfalle
  150 g czerwonej papryki
  6-7 łyżek kaszy manny
  1 l soku pomidorowego
  1 jajko
  przyprawy:
  papryka ostra i słodka, oregano, zioła prowansalskie, bazylia, pieprz kolorowy, sól morska
  Sposób przygotowania:
  Klopsiki z papryką w sosie pomidorowym i makaronem
  Czerwoną paprykę dokładnie myjemy, osuszamy i pozbawiany gniazda nasiennego. Następnie kroimy ją w bardzo drobną kosteczkę.

  Mięso mielone przekładamy do miski. Dodajemy do niego jajko, przyprawy oraz kaszę manną. całość dokładniej wyrabiamy. Na koniec dodajemy pokrojoną paprykę i ponownie wszystko razem mieszamy.

  Z powstałej masy robimy kuleczki wielkości małej piłeczki do ping ponga. Mięsne kuleczki obtaczamy w mące i smażymy na niewielkiej ilości oleju.

  Przesmażone zalewamy połową soku pomidorowego oraz wodą. Dodajemy przyprawy dokładnie mieszamy doprowadzamy do wrzenia, zmniejszamy ogień przykrywamy pokrywką i dusimy, aż połowa płynu odparuje. Gdy płyn się zredukuje wlewamy pozostały sok, dodajemy makaron i doprowadzamy do wrzenia. Gdy się zagotuje zmniejszamy gaz i przykrywamy pokrywką. Co jakiś czas mieszamy, aż makaron zmięknie. Na samym końcu, gdy makaron się ugotuje na patelnię dajemy posiekaną natkę pietruszki i mieszamy. Od razu podajemy.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Pyszna propozycja, fotka na fp https://www.facebook.com/TakieTamPichcenie/photos/a.613102328793131.1073741856.224966624273372/614070458696318/?type=3&theater

   Usuń
 7. Makaron farfalle zapiekany z cukinią, boczkiem i szynką

  Składniki:

  140 g szynki wieprzowej wędzonej
  100 g wędzonego boczku
  300 g cukinii
  200 g makaronu farfalle
  160 g żółtego sera
  8 małych pomidorków (można dać więcej)
  Dodatkowo:
  200 g śmietany 18
  200 g wywaru mięsnego ( ja użyłam wywaru jaki został mi z duszenia kurczaka)
  4 jajka
  przyprawy do smaku

  Sposób przygotowania:

  Wędzony boczek oraz szynkę kroimy w niewielką kosteczkę. Cukinię dokładnie myjemy osuszamy i kroimy w cienkie plasterki. Kika małych pomidorków myjemy.

  Makaron gotujemy w osolonej wodzie al dente. Gdy będzie odpowiednio ugotowany odsączamy go i dodajemy do niego pokrojony w kostkę boczek i szynkę i dokładnie mieszamy.

  Tortownicę wykładamy folią aluminiową matową stroną do dołu. Na folię układamy plasterki cukinii, które doprawiamy solą oraz pieprzem.

  Na cukinie przekładamy makaron z boczkiem i szynką. Pozostałe plasterki cukinii wciskamy pomiędzy makaron. Na wierzchu układamy małe pomidorki. Całość zalewamy mieszanką jajek, śmietany i wywaru mięsnego przygotowanego następująco.

  Do miski przekładamy śmietanę. Dodajemy do niej jajka i dokładnie wszystko ze sobą łączymy. Następnie wlewamy wywar mięsny i ponownie dokładnie mieszamy. Całość doprawiamy do smaku. Ja użyłam tradycyjnie (jestem uzależniona od tych przypraw) bazylią, oregano, ziołami prowansalskimi, słodką i ostrą papryką, pieprzem kolorowym i solą morską. Tak przygotowaną mieszaninę ostrożnie wlewamy do formy.
  Wierzch posypujemy startym na tarce żółtym serem. Zapiekankę pieczemy w temp. 180 st przez około 40 minut. Czas pieczenia zależy od piekarnika. Podajemy od razu po przygotowaniu.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Uwielbiamy takie zapiekanki:) Fotka do wglądu na fp https://www.facebook.com/TakieTamPichcenie/photos/a.613102328793131.1073741856.224966624273372/614070482029649/?type=3&theater

   Usuń
 8. Farfalle zawsze kojarzyły mi się ze słodkimi daniami i takie robiłam: zupa owocowa, kokardki z rozgniecionym makaronem, polane śmietaną i posypane sezonowymi owocami oraz cukrem.
  A teraz widzę (człowiek uczy się aż do śmierci i głupi umiera), że to taki sam makaron jak inne.
  Więc wymyśliłam sobie taki przepis:
  Farfalle z wątróbką drobiową w sosie z suszonych/świeżych grzybów
  (na 1 osobę)

  Składniki:

  makaron Barilla – 3-4 garście
  1 biała cebula
  1 mały ząbek czosnku (kto lubi czosnek, może wziąć więcej)
  garść suszonych grzybów, najlepiej prawdziwków albo macka świeżych
  śmietana 30% - 125 ml
  sól
  pieprz
  wątróbka drobiowa – 5-6 wątróbek (można więcej)
  oliwa do smażenia
  łyżka masła sklarowanego
  natka pietruszki

  Sposób wykonania:
  Grzyby suszone zamoczyć w wodzie na 20 minut.
  Wodę odlać. Ugotować je w czystej wodzie (20 -30 min).
  Jeśli grzyby są świeże, umyć, pokroić na połówki, ćwiartki. Ugotować.
  Wątróbkę umyć, obrać z błonek, pokroić na mniejsze kawałki.
  Cebulę drobno pokroić. To samo zrobić z czosnkiem.
  Na patelni rozgrzać oliwę, połączyć z masłem. Podsmażyć cebulę, dodać czosnek.
  Uważać, by się nie przypaliły. Wrzucić ugotowane grzyby, pomieszać. Trochę przesmażyć.
  Wlać śmietanę, poddusić. Dodać do smaku sól i pieprz.
  W tym czasie ugotować makaron według wskazań na paczce. Połączyć ze składnikami z patelni.
  Wyłożyć na talerze, posypać pokrojoną natką pietruszki. Smacznego !

  P.S. Makaron Barilla kupuję często, bo lubię.
  Pozdrawiam p. Stefano :) i Głos spoza ekranu :)
  Fotkę wysyłam na emeila Właścicielki tegoż i też pozdrawiam :)  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Zapowiada się pysznie;) Zdjęcie do wglądu na fp https://www.facebook.com/TakieTamPichcenie/photos/a.613102328793131.1073741856.224966624273372/614334315336599/?type=3&theater

   Usuń
 9. Proponuję pysznego kurczaka w kremowym sosie a że mamy już nasze świeże pomidory idealnie nadają się malinowe.
  30dag piersi z kurczaka,
  250g serka mascarpone,
  1 mała cebula,
  2 ząbki czosnku,
  2 spore pomidory malinowe
  1 łyżeczki koncentratu pomidorowego,
  2 łyżeczki słodkiej papryki,
  szczypta ostrej papryki,
  wg uznania zioła prowansalskie
  sól,
  pieprz,
  olej do smażenia,
  Filet z kurczaka kroimy w niewielką kosteczkę, oprószamy pieprzem i solą. Cebulę obieramy i drobno kroimy. Na patelni podsmażamy cebulkę, pod koniec dodajemy przeciśnięty przez praskę czosnek. Dodajemy mięso i obsmażamy. Następnie dodajemy obranego ze skórki i drobno pokrojonego pomidora chwilkę razem smażymy, dodajemy koncentrat. Całość dusimy około 10 -15 minut, aż sos stanie się gęsty, a większość wody odparuje. Wówczas dodajemy mascarpone, Dokładnie mieszamy i dusimy jeszcze przez chwilkę W między czasie dodajemy słodką i ostrą paprykę, zioła, doprawiamy do smaku solą i pieprzem.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Mniam, pyszności:) Fotka do wglądu na fp https://www.facebook.com/TakieTamPichcenie/photos/a.613102328793131.1073741856.224966624273372/614469208656443/?type=3&theater

   Usuń
 10. Przepis na moją ukochana sałatkę. Jest prosta, zaledwie trzyskładnikowa, a urzeka smakiem i aromatem. Przepis już wielokrotnie podawałam znajomym, którzy również zakochali się w niej od pierwszego kęsa :)

  Sałatka makaronowa z brokułem i suszonymi pomidorami we włoskim sosie

  • 25 dag makaronu kokardki
  • 1 szt brokuła
  • 5 dag suszonych pomidorów w oleju
  • 4 łyżki oleju, w którym były pomidory
  • ząbek czosnku
  • po pół łyżeczki suszonej bazylii i oregano
  • sól i pieprz do smaku

  W misce przygotować sos: wlać olej, dodać przeciśnięty przez praskę czosnek, pokrojone w kosteczkę pomidory, zioła, troszkę soli i pieprzu (ale bez przesady, zawsze można dosmaczyć po wymieszaniu sałatki). Wymieszać. Makaron ugotować al dente zgodnie z przepisem na opakowaniu. Odcedzić, przelać zimną wodą. Brokuła umyć, podzielić na różyczki, włożyć na lekko osolony wrzątek, gotować około 8-10 minut (powinien zostać jędrny i chrupiący). Łyżką cedzakową przełożyć go do naczynia z lodowatą wodą, a po chwili na sito do ocieknięcia. Pokroić w mniejsze kawałki, takie na jeden kęs do ust. Makaron i pokrojonego brokuła dodać do sosu, delikatnie wymieszać, ewentualnie doprawić do smaku solą i pieprzem. Sałatkę podawać lekko schłodzoną.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Coś czuję że i mnie posmakuje taka sałatka :) fotka do wglądu na fp https://www.facebook.com/TakieTamPichcenie/photos/a.613102328793131.1073741856.224966624273372/614471215322909/?type=3&theater

   Usuń
 11. Moja druga propozycja, to zapiekanka z soczewicą i kalafiorem. Idealne danie na jesienny bądź zimowy obiad, czyli wtedy, gdy organizm walczy z chłodem i domaga się bardziej energetycznego pożywienia. Moja rodzina była nią zachwycona :)

  Zapiekanka z zieloną soczewicą i kalafiorem

  • 200 g ugotowanego makaronu kokardki – można wykorzystać pozostały z poprzedniego dnia
  • puszka zielonej soczewicy (395 g)
  • 250 g piersi kurczaka
  • puszka krojonych pomidorów pelati (400 g)
  • 1 duża cebula cukrowa
  • 1 ząbek czosnku
  • 1 nieduży kalafior
  • sól
  • świeżo mielony pieprz
  • słodka sproszkowana papryka
  • chili
  • ewentualnie szczypta cukru
  • 1-2 łyżki oleju rzepakowego
  • 125 g mozzarelli w zalewie
  • natka pietruszki do posypania
  • masło do wysmarowania foremki

  Pierś opłukać, osuszyć, pokroić w drobną kosteczkę.
  Cebulę i czosnek obrać, posiekać.
  Soczewicę osączyć z zalewy, przepłukać wodą.
  Mozzarellę pokroić w plasterki.
  Kalafior oczyścić, podzielić na różyczki, ugotować al dente w osolonej wodzie.
  Na patelni rozgrzać olej, zeszklić cebulę, dodać mięso i czosnek, smażyć aż zmieni kolor.
  Dodać pomidory wraz z zalewą, dusić 3 minuty.
  Dodać osączoną soczewicę, doprawić do smaku solą, pieprzem, chili i papryką.
  Dołożyć makaron i delikatnie wymieszać.
  Piekarnik rozgrzać do 180 stopni z termo obiegiem.
  Foremkę do zapiekania (u mnie dwie mniejsze o wymiarach 13x21 cm) wysmarować masłem.
  Makaron z dodatkami przełożyć do foremki, na wierzchu porozkładać różyczki kalafiora, przykryć folią aluminiową.
  Piec 25 minut, następnie zdjąć folię, rozłożyć plasterki mozzarelli i zapiekać jeszcze 10 minut.
  Przed podaniem posypać posiekaną natką pietruszki.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Kolejna pyszna propozycja:) zdjecie na fp https://www.facebook.com/TakieTamPichcenie/photos/a.613102328793131.1073741856.224966624273372/614471661989531/?type=3&theater

   Usuń
 12. I jeszcze jeden przepis. Tym razem na zupę. Przepis znalazłam w firmowej (wojskowej) książce kucharskiej z 1960 roku. Kości wieprzowe zamieniłam na szyjki indycze, a ocet na kwasek cytrynowy. Oddzielnie ugotowałam makaron, bo nie lubię rozmoczonego w zupie. No i nie trzymałam się ściśle proporcji składników. Zupę gotowałam etapami, tzn. jednego dnia ugotowałam wywar, a drugiego dodałam buraki.
  Mąż po zjedzeniu powiedział, że już nigdy więcej nie chce barszczu z ziemniakami :)

  NA WYWAR:
  • 80 dag indyczych szyjek
  • 3 marchewki
  • 1 pietruszka
  • kawałek selera
  • kawałek pora
  • 4 ziela angielskie
  • 2 liście laurowe
  • sól
  PONADTO:
  • 40 dag buraków
  • pieprz
  • cukier
  • sok z cytryny
  • śmietana 18% do zup
  • 25 dag makaronu kokardki

  Szyjki opłukałam, umieściłam w większym rondelku, zalałam zimną wodą i doprowadziłam do wrzenia.
  Zszumowałam przy pomocy sitka, dodałam obrane i umyte warzywa, oraz ziele angielskie, listek i troszkę soli.
  Gotowałam na bardzo wolnym ogniu do miękkości warzyw i mięsa.
  W ostateczności otrzymałam 1,5 litra bardzo esencjonalnego wywaru.
  Buraczki dokładnie wyszorowałam, zalałam wodą tak, aby były całkowicie zakryte i ugotowałam w łupinkach do miękkości.
  Odlałam z wody, ostudziłam i starłam na tarce o grubych oczkach (w rękawiczkach).
  Makaron ugotowałam al dente zgodnie z przepisem na opakowaniu.
  Z wywaru wyjęłam szyjki i włoszczyznę.
  Mięso oskubałam z kości, włoszczyznę starłam na tarce o grubych oczkach.
  Buraczki, mięso i włoszczyznę wrzuciłam do zagotowanego ponownie wywaru, całość pogotowałam kilka minut na wolnym ogniu.
  Doprawiłam do smaku solą, pieprzem, cukrem i dużą ilością soku z cytryny.
  Barszcz podałam z makaronem i śmietaną.

  SMACZNEGO :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. No, no, brzmi zachęcająco :) fotka na fp :) https://www.facebook.com/TakieTamPichcenie/photos/ms.c.eJwtycENwDAMAsCNqmAwDvsv1kTt83SG5NTabkt8fDwoNKuy8ttGdpr4rMz9Jl~_Z1QzP.bps.a.613102328793131.1073741856.224966624273372/614474975322533/?type=1&theater

   Usuń
 13. Cześć :) już myślałam, że mi się nie uda nic wymodzić tym razem na konkurs, ale na ostatnią chwilkę zdążyłam i było bardzo pysznie :)

  Kokardki w ogórkowym sosie
  25 dag makaronu kokardki czyli farfalle
  40 dag zielonych ogórków
  1/2 cebuli
  1 ząbek czosnku
  10 dag szynki konserwowej
  3 pomidory
  1 szklanka śmietany 30%
  wykonanie:
  Ogórki obrać i pokroić w półplasterki, cebulę pokroić w kosteczkę. Na patelni stopić 1 łyżkę masła i wrzucić na nią pokrojoną cebulę i chwilkę przesmażyć, następnie dodać ogórki i drobno pokrojony czosnek posypać solą i pieprzem ziołowym, następnie dusić około 3-4 minut po tym czasie dodać śmietankę i chwilkę razem pogotować, aż lekko zgęstnieje na koniec doprawić do smaku solą i świeżo mielonym pieprzem.
  Makaron ugotować osobno i po dokładnym odcedzeniu dodać do sosu dodać też szynkę pokrojoną w cieniutkie paseczki
  i dokładnie wymieszać po wierzchu posypać pomidorem pokrojonym w półplasterki lub grubszą kostkę oraz zielonym koperkiem, podawać od razu po przygotowaniu.
  Pozdrawiam, Iwona :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Mniam, musi być smacznie ;) Zdjęcie na fp https://www.facebook.com/TakieTamPichcenie/photos/a.613102328793131.1073741856.224966624273372/614564761980221/?type=3&theater

   Usuń
 14. Owocowy, letni makaron z nutką mięty

  Składniki:
  100g makaronu (dowolnego, ulubionego, jednak najlepiej grubszego)
  50g jagód leśnych
  50g jeżyn
  50g borówek amerykańskich
  5-6 dużych listków mięty (+ew. mięta do dekoracji)
  3 łyżki zsiadłego mleka

  Makaron ugotować wg. przepisu na opakowaniu w osolonej wodzie, przelać zimną wodą, ostudzić. Owoce przebrać, umyć i osuszyć, zblendować razem z miętą, niekoniecznie na gładkie puree,
  Gotowym sosem owocowo-miętowym polać makaronik. Położyć na wierzchu małą łyżeczką kleksiki zsiadłego mleka. Ozdobić dowolnie.

  Przepis powstał dla mojej małej córeczki, wielkiej miłośniczki makaronu, owoców leśnych i zsiadłego mleka. Dodatek mięty posmakował nawet jej (ma 2 latka!), przyjemnie orzeźwia i chłodzi w tak tropikalne pogody jak teraz.

  Kasia Załuska

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Smaczne danie, też lubimy dodatek mięty ;) zdjecie na fp https://www.facebook.com/TakieTamPichcenie/photos/a.613102328793131.1073741856.224966624273372/614736991962998/?type=3&theater

   Usuń
 15. Pomidorowa sałatka makaronowa z kurczakiem


  składniki:

  250 g makaronu kokardki
  500 g piersi z kurczaka
  250 g pomidorków cherry
  100 g sera sałatkowego a`la feta
  1/2 słoiczka suszonych pomidorów
  2 łyżeczki suszonych pomidorów z czosnkiem i bazylią
  olej do smażenia
  słodka papryka
  czosnek granulowny

  Makaron ugotować al'dente, przelać zimną wodą i dobrze osączyć. Pierś z kurczaka pokroić w średnią kostkę, oprószyć słodką papryką i odrobiną czosnku granulowanego. Następnie usmażyć na oleju i wystudzić. Suszone pomidory pokroić w paseczki a pomidorki cherry przekroić na pół. Wszystkie przygotowane składniki przełożyć do miski. Dodać suszone pomidory z czosnkiem i bazylią oraz rozkruszony ser sałatkowy. Całość delikatnie skropić olejem z suszonych pomidorów i wszystko wymieszać.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Pyszne danie;) Fotka na fp https://www.facebook.com/TakieTamPichcenie/photos/a.613102328793131.1073741856.224966624273372/614770251959672/?type=3&theater

   Usuń
 16. Makaron ze szpinakiem

  SKŁADNIKI:
  1. 1 opakowanie makaronu farfalle Barilla
  2. 1 opakowanie szpinaku mrożonego
  3. 300 gram żółtego startego sera
  4. Mała śmietana 18%
  5. 2 łyżeczki słodkiej papryki
  6. 2 łyżeczki pieprzu
  7. 2 łyżeczki soli
  8. 5 ząbków czosnku
  9. Olej do smażenia

  PRZYGOTOWANIE:
  1. Makaron gotujemy al dente w osolonej wodzie.
  2. Szpinak rozmrażamy i dajemy na patelnię z rozgrzanym olejem.
  3. Obrany czosnek przeciskamy przez praskę do szpinaku, dodajemy śmietanę, słodką paprykę, pieprz i sól i dokładnie mieszamy.
  4. Dodajemy ser. Całość podgrzewamy na małym ogniu, ciągle mieszając, do momentu, aż ser się rozpuści.
  5. Ugotowany i odcedzony makaron łączymy z masą szpinakową i dokładnie mieszamy.

  Smacznego!

  Katarzyna Prosińska

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Uwielbiam szpinak, mniam :) zdjecie na fp https://www.facebook.com/TakieTamPichcenie/photos/a.613102328793131.1073741856.224966624273372/614821991954498/?type=3&theater

   Usuń
 17. Wegetariańskie farfalle z sosem kokosowo-pomidorowym z cukinią i pomidorami

  SKŁADNIKI:
  1. Opakowanie makaronu farfalle
  SOS:
  1. Puszka mleczka kokosowego
  2. 5 łyżek koncentratu pomidorowego
  3. 2 pomidory
  4. Średnia cukinia
  5. 3 cebule
  6. 5 ząbków czosnku
  7. 1 łyżeczka słodkiej papryki
  8. 1 łyżeczka ziół prowansalskich
  9. 1/2 łyżeczki kurkumy
  10. 1/2 łyżeczki soli
  11. 1/2 łyżeczki pieprzu
  12. Olej do smażenia

  PRZYGOTOWANIE:
  1. Makaron gotujemy al dente w osolonej wodzie.
  SOS:
  1. Obraną i pokrojoną w drobną kostkę cebulę podsmażamy na oleju.
  2. Do cebuli dodajemy obrany i przeciśnięty przez praskę czosnek, słodką papryką, zioła prowansalskie, kurkumę, sól, pieprz i dokładnie mieszamy.
  3. Dodajemy koncentrat pomidorowy, obraną i pokrojoną w półplasterki cukinię, umyte i pokrojone w średnią kostkę pomidory. Dusimy około 10 minut.
  4. Dodajemy mleczko kokosowe, dokładnie mieszamy i zagotowujemy.
  5. Ugotowany makaron odcedzamy.
  6. Makaron podajemy z sosem.

  Smacznego! :)

  Katarzyna Prosińska

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ciekawe połączenie, warte wypróbowania :) zdjecie na fp https://www.facebook.com/TakieTamPichcenie/photos/a.613102328793131.1073741856.224966624273372/614821995287831/?type=3&theater

   Usuń
 18. MAKARONIARZ Z KOKARDĄ

  Czasem się człekowi nie chce zmywać góry brunych naczyń,
  sięgam wtedy po metodę znaną wśród kuchennych graczy,
  czyli jednogarnkowy obiadek z pysznym makaronem, który
  wzbogacony jest wędliną, warzywami wprost z natury,
  odrobiną sera oraz oliwy, no i śmietany...
  Robi się go pysznie szybko, a potem wszyscy... wcinamy! :)


  Składniki:

  1/2 opakowania makaronu kokardy Barilla
  1 opakowanie domowych pomidorów suszonych w oleju
  50 g twardego sera do starcia na makaron
  100 ml śmietany 18%
  100 lub więcej g szynki wędzonej pokrojonej w kostkę
  dowolna mieszanka warzywna do gotowania na parze: u mnie kukurydza, groszek, marchewka, kalafior
  przyprawy: sól, pieprz, tymianek, papryka ostra
  1-2 ząbki czosnku

  Warzywa gotujemy na parze - u mnie dzieje się to za sprawą parowaru i trwa ok. 1/2 godziny.

  Makaron gotujemy w stosownej ilości wody al dente i następnie odcedzamy. Wylewamy z garnka wodę. Na dno osuszonego garnka wlewamy 2-3 łyżki oleju z pomidorów - z przyprawami. Podgrzewamy. Rzucamy na to posiekany drobniutko czosnek i lekko przysmażamy - byle się nie spalił.

  Następnie w garnku ląduje pokrojona w kostkę szynka wędzona.
  Po podsmażeniu jej dorzucam warzywa z pary i przyprawy.
  Mieszam i podsmażam kilka minut, a następnie zalewam śmietaną i mieszam, dorzucając część sera.
  Na końcu w tak powstałej mieszance taplam pomidory pokrojone na kawałki i makaron. Podgrzewam całość, ewentualnie doprawiam do smaku i... już. :)

  Pyszne jednogarnkowe danie gotowe! :)

  A foto zaraz wyślę. :) Inne warunki - też już spełniam. :)
  Pozdrawiam serdecznie! :)
  Anula Wawrzyniak

  OdpowiedzUsuń

Witaj. Miło że tutaj zaglądasz:) Jeżeli przygotowałaś/eś danie lub deser z mojego bloga, prześlij proszę fotkę na mojego maila takietampichcenie@gmail.com a ja opublikuję ją na Facebooku, w specjalnym albumie„ czytelnicy bloga pichcą :) Oczywiście podam autora:)

Tort Jamajka -tort motyl

Pyszne ciasto, zwane Jamajka, było inspiracją na zrobienie tego tortu.  Tort na 8 urodziny wnusi, przygotowany przez jej Mamę, smakował...