wtorek, 28 lipca 2015

Konkurs z Barilla

Moi  Mili, razem z firmą Barilla, zapraszam Was na szybki konkurs. 

*fot. Barilla


Na wstępie przedstawię Wam informacje które przysłał mi sponsor nagród -Barilla. 

Wybrałam dla Was makaron „motylki” czyli Farfalle ;) Zapraszam do lektury :)

Jak dobrać sos do makaronu?
Włochów cechuje iście filozoficzne zacięcie jeśli chodzi o makaron. Mieszkańcy Italii z myślą
o rozkoszach podniebienia stworzyli już niejeden trik. Do przestrzeganych doktryn należą między innymi zasady doboru makaron do sosu, odpowiednich przypraw, czy jakości produktów.
Kuchnia włoska wykreowała kilkaset kształtów pasty, jednak ta mnogość  ma  swoje uzasadnienie. Choć wszystkie makarony sporządzone są z tego samego rodzaju ciasta, to każdy z nich pasuje do innego sosu. Jeśli chodzi o dostępność  form, Barilla zdecydowanie wygrywa na polskim rynku, bowiem w asortymencie marki znajdziemy ponad 20 różnych makaronów. Jak jednak wybrać odpowiedni makaron do obiadu?


fot.Barilla
                                                          
Podstawowy makaroniarstwa
Pierwsze przykazanie głosi, że im  makaron jest cieńszy, tym sos z którym należy go podać powinien mieć lżejszą, bardziej płynną konsystencję.  Kolejna zasada, o której muszą pamiętać szczególnie miłośnicy zapiekanek, mówi, że do pieca najlepiej nadają się makarony grubsze i większe.  Pamiętajcie także, że na rodzajach pasty  posiadających dużo ,,próżni” utrzyma się więcej sosu, a makaron żłobkowany łączy się z sosem znacznie łatwiej niż ten gładki. Aby makaron przesiąkł smakiem sosu, możecie odcedzić go dwie minuty przed końcem czasu gotowania i podgrzewać trzy minuty w naczyniu z sosem, cały czas mieszając. Nawet jeśli już wiecie z jakim sosem połączyć kultowe motylki, czyli słynne farfalle, zobaczcie jak robi to Stefano Terrazzino, bowiem tym razem przeszedł samego siebie! I to parokrotnie!

fot.Barilla
 Teraz szczegóły konkursu:

Zadaniem konkursowym jest podzielenie się pomysłem,  na danie z makaronem przedstawionym w filmiku, na pomysły  czekam od  29.07 do 05.08 do północy. 
Wstawiajcie je tutaj  komentarzach:)

Jeśli do przepisu chcecie dodać  zdjęcie ( mile widziane, ale nie konieczne) to proszę je przesłać na mojego maila takietampichcenie@gmail.com, zamieszczę je na fanpage takietampichcenie.  

Wybiorę trzy dania, które najbardziej przypadną mi do gustu.

Nagrodami są oczywiście zestawy  makaronów i sosów  ( 3 makarony i dwa sosy)  od Barilla. 

Nagrody wysyła sponsor.

 *Jednym z  wymogów  jest polubienie profilu, sponsora, na FB https://www.facebook.com/BarillaPolska/timeline  i udostępnienie  postu konkursowego na swoich profilach  http://takietampichcenie.blogspot.com/2015/07/konkurs-z-barilla.html


§ 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.    Organizatorem konkursu pod nazwą „Gotuj ze Stefano” zwanego dalej „Konkursem”, jest Barilla Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-822, przy ul. Poleczki 23.
2.    Administratorem Konkursu jest Aurora Communication Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
3.    04-030, przy ul. Waszyngtona 33/61, zwana dalej „Administratorem”. Wszelką korespondencję z Administratorem należy kierować na: k.miklaszewska@pegasus.pl.
4.    Organizator przeprowadza Konkurs w ramach serwisu społecznościowego Facebook.com  (dostępnego pod adresem http://www.facebook.com), zwanego dalej „Serwisem Facebook”,  za pośrednictwem współpracujących z Organizatorem blogów kulinarnych zwanych dalej „Blog”.
5.    Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany, prowadzony, ani administrowany przez Serwis Facebook. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Administratora na adres k.miklaszewska@pegasus.pl. Serwis Facebook nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu organizacji Konkursu, w tym w szczególności wydania nagród w Konkursie, jak również nie zbiera jakichkolwiek danych, w tym danych osobowych, udostępnianych przez uczestników na potrzeby realizacji Konkursu. Wyłączną odpowiedzialność z powyższych tytułów względem uczestników ponosi Organizator.
6.    Konkurs trwa od dnia 27 lipca 2015 r. od godziny 17:30 do 9 sierpnia 2015 r. do godziny 23:59, przy czym czas trwania Konkursu na poszczególnym Blogu, będzie ustalany indywidualnie przez właściciela Bloga i podawany do informacji na stronie Bloga wraz z pozostałymi informacjami o Konkursie.
§ 2.

WARUNKI UCZESTNICTWA

1.    Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Uczestnicy Konkursu w dalszej części niniejszego Regulaminu zwani są „Uczestnikami”, a każdy z osobna „Uczestnikiem”.
2.    Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są członkowie organów statutowych Organizatora, Administratora, pracownicy lub współpracownicy któregokolwiek z powyższych podmiotów (tj. osoby współpracujące z którymkolwiek z powyższych podmiotów na innej podstawie niż umowa o pracę).
3.    Warunkami niezbędnymi do wzięcia udziału w Konkursie przez Uczestnika są:
a)   posiadanie funkcjonującego profilu w Serwisie Facebook, zgodnego z regulaminem
i zasadami obowiązującymi w Serwisie Facebook (regulamin Serwisu Facebook dostępny jest na stronie 
https://www.facebook.com/policies/?ref=pf);
b)  akceptacja postanowień Regulaminu;
c)   wykonanie zadania konkursowego na zasadach określonych w Regulaminie.

§ 3.

ZASADY KONKURSU

1.    Zadaniem Uczestnika Konkursu jest umieszczenie odpowiedzi nawiązującej do zadania konkursowego w komentarzu pod postem konkursowym na Blogu.
2.    Zwycięzcami Konkursu zostaną trzej autorzy najbardziej kreatywnych (twórczych) i poprawnych (językowo i gramatycznie) prac umieszczonych na pojedynczym Blogu.
3.    Wszystkie odpowiedzi podlegają ocenie Organizatora lub osoby prowadzącej Blog i od ich decyzji zależy ostateczny wybór Zwycięzców.
4.    Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygraniu Konkursu do dnia 10 sierpnia. Na Blogu zostanie zamieszczony post informujący o wynikach Konkursu lub właściciel bloga wyśle informację w wiadomości prywatnej. Zwycięzcy zostaną poproszeni o podanie Administratorowi w wiadomości prywatnej na Stronie w ramach serwisu Facebook swoich danych osobowych celem przesłania nagrody (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, na który przesłana ma być nagroda, numer telefonu Zwycięzcy).
5.    Zwycięzcy Konkursu obowiązani są w terminie 3 dni roboczych od dnia zamieszczenia na Stronie wiadomości, o której mowa w ust.4 niniejszego paragrafu, do przesłania Administratorowi (w wiadomości prywatnej w ramach Serwisu Facebook) danych, o których mowa w powyższym ust. 4.
6.    Nieprzesłanie Administratorowi danych, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, w terminie, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, skutkuje utratą prawa do nagrody.
7.    Niedopuszczalne jest:
a)   naruszanie jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności wykorzystywanie w Konkursie profili osób trzecich oraz profili niezgodnych z regulaminem i zasadami Serwisu Facebook;
b)  naruszanie jakiegokolwiek spośród punktów regulaminu Serwisu Facebook lub niniejszego Regulaminu;
c)   podejmowanie działań sprzecznych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego lub naruszających prawa osób trzecich, w tym w szczególności zamieszczanie w odpowiedziach konkursowych wulgaryzmów, treści obraźliwych itp.
8.    W przypadku podejrzenia o działania niezgodne z regulaminem Serwisu Facebook lub niniejszym Regulaminem, Organizator ma prawo w każdym momencie do:
a)   natychmiastowego wykluczenia Uczestnika Konkursu poprzez usunięcie jego odpowiedzi konkursowej;
b)  pominięcia Uczestnika Konkursu w procesie rozdysponowania nagród;
9.    Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w trybie określonym w § 6 Regulaminu.
10.  Uczestnik może wziąć udział w konkursie za pośrednictwem tylko jednego Bloga.


§ 4.

NAGRODY

1.    Organizator przewidział nagrodzenie 3 osób z każdego Bloga, które udzielą najlepszych, zdaniem Organizatora lub osoby prowadzącej Blog, odpowiedzi na zadanie konkursowe. Nagroda to zestaw losowo wybranych makaronów i sosów Barilla (3 makarony i 2 sosy) o wartości około 35 pln.
2.    Organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagrody dodatkowej (specjalnej) w przypadku, gdy więcej prac niż zakładane spełni oczekiwania konkursowe pod względem kreatywności
i realizacji.
3.    Zwycięzcy nie przysługuje prawo wymiany nagrody na ekwiwalent pieniężny lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
§ 5.

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD I SPOSÓB WYDAWANIA NAGRÓD

1.    Nagrody zostaną przesłane przesyłką kurierską na adres podany przez Zwycięzcę stosownie do postanowień § 3 ust. 4 Regulaminu.
2.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie nagrody Zwycięzcy, który podał Administratorowi  nieprawidłowe lub niepełne dane, w sposób uniemożliwiający dostarczenie nagrody. W przypadku zmiany danych, Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Administratora o tym fakcie poprzez wysłanie wiadomości stosownie do postanowień § 3 ust. 4 Regulaminu.
3.    W przypadku nieodebrania nagrody przez Zwycięzcę, skutkującego zwrotem Organizatorowi przesyłki zawierającej nagrodę, Zwycięzca traci prawo do nagrody. W takim wypadku nagroda pozostaje własnością Organizatora.
4.    Niedozwolone jest przenoszenie praw do nagrody na jakąkolwiek osobę trzecią.

§ 6.

REKLAMACJE

1.    Każdy Uczestnik Konkursu może złożyć u Organizatora reklamację w związku z Konkursem.
2.    Reklamację należy złożyć w formie e-maila na adres Administratora z podaniem zwrotnego adresu e-mail, na który zostanie przesłana odpowiedź.
3.    Reklamację rozpatruje Komisja Reklamacyjna w składzie trzech osób wskazanych przez Organizatora.
4.    Reklamacje należy składać przez cały czas trwania Konkursu oraz przez okres 3 dni od dnia zakończenia Konkursu.
5.    Komisja Reklamacyjna rozpatruje reklamację w ciągu 7 dni roboczych od daty jej otrzymania. O rozpatrzeniu reklamacji Administrator poinformuje Uczestnika Konkursu, niezwłocznie po jej rozpatrzeniu. Decyzja Komisji Reklamacyjnej jest ostateczna i wiążąca.
6.    Reklamacje spóźnione lub niezgodne ze wskazaniami Regulaminu nie będą rozpatrywane.
§ 7.

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

1.    Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników w związku z udziałem w Konkursie jest Organizator.
2.     Dane osobowe udostępnione przez Uczestników przetwarzane są przez Organizatora w celu, wydania nagród oraz na potrzeby postępowania reklamacyjnego, na co Uczestnik podając Organizatorowi dane osobowe wyraża zgodę.
3.    Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie przez Uczestnika, w tym uzyskanie prawa do nagrody.
4.    Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych i ich poprawiania.
5.    Uczestnik podając dane osobowe na potrzeby Konkursu oświadcza, iż dane te stanowią jego danego osobowe i są zgodne ze stanem faktycznym.
§ 8.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.    Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu.
2.    Od Organizatora nie są zależne: funkcjonowanie sieci Internet, funkcjonowanie Serwisu Facebook, konfiguracja urządzeń przez Uczestnika Konkursu oraz ustawienia działania sieci Internet wynikające z usług świadczonych przez dostawcę sieci Internet.
3.    Treść Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz na stronach Blogów współpracujących przy organizacji Konkursu.  Konkurs nie jest grą losową, ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.), a dla jego organizacji nie jest konieczne uzyskanie jakiegokolwiek zezwolenia.
4.    Uczestnikom nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w Konkursie.
5.    Tytuły poszczególnych paragrafów Regulaminu mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą wpływać na interpretację postanowień niniejszego Regulaminu.

6.    W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają postanowienia powszechnie obowiązujących przepisów prawa.


Zapraszam do zabawy :) 

W zeszłym roku wykombinowałam placuszki z motylków, pycha, polecam   

poniedziałek, 27 lipca 2015

Gulasz indyczy z pieczarkami i papryką


Gulasze to moja specjalność:)

Gulasz indyczy z pieczarkami i papryką to kolejna moja kombinacja smaków. 

Wyszło idealnie. Pyszne danie na obiad lub kolację.

Kasza gryczana świetnie tutaj pasuje. Ale ze świeżym pieczywem czy ziemniaczkami też będzie smacznie;)

50-60 dag mięsa z udźca indyka 

Marynata: 

sól 

przyprawa czerwona do mięs 

czosnek granulki 

olej smakowy ( pomidor, bazylia, czosnek) 

Ponadto 

3 łyżki oleju do smażenia cebuli 

2 papryki ( u mnie zielone) 

30- 40 dag pieczarek 

2 duże cebule 

3 ząbki czosnku
Najpierw marynuję mięso, umyte kroję na kawałki, dodaję przyprawy i wlewam 2-3 łyżki oleju smakowego, mieszam i odstawiam na około godzinę.

W między czasie obieram pieczarki, kroję w grube plastry. Myję , pozbawiam nasion papryki i kroję w piórka cebulę i czosnek w plasterki. 

Cebulę i czosnek podsmażam na niewielkiej ilości oleju, dodaję zamarynowane mięso , obsmażam z każdej strony. Zalewam wrzątkiem i duszę 30 minut.

 Po tym czasie dodaję pieczarki i papryki. Gotuję jeszcze 15 -20 minut, do miękkości. 

Na koniec zagęszczam delikatnie skrobią, wymieszaną w małej ilości wody. Doprawiam do smaku.


SMACZNEGO!!! 
czwartek, 23 lipca 2015

Papryka faszerowana chudym mięsem

Papryki nadziane piersią z kurczaka. Dietetyczne, smaczne i syte danie. Polecam szczególnie liczącym kalorie. 

Nafaszerowałam zielone papryki, ale można dowolne.


*papryki podałam na talerzyku od Porcelana Bogucice6 papryk, mogą być żółte 

3 piersi z kurczaka 

1 duża cebula 

2 ząbki czosnku 

2 łyżki pomidorów suszonych z czosnkiem i bazylią 

sól i pieprz do smaku 

1 łyżeczka majeranku 

1-2 łyżeczki papryki czerwonej 

tymianek 

oregano 

10 dag sera żółtego tartego (może być mozzarella) 

olej 

świeży tymianek i oregano

Przygotowuję  papryki, myję, odcinam wierzch z ogonkiem ( zostawiam) i wycinam  gniazda z nasionkami. 

Cebule kroję drobno i razem z posiekanym czosnkiem duszę na oleju, dodaję pomidory suszone.

Mięso myje i kroję na mniejsze kawałki. Mielę w maszynce do mięsa.

Zmielone mięso przekładam do podsmażonej cebuli, mieszam razem, przyprawiam i duszę aż mięso zmieni kolor. 

Na koniec dodaję żółty ser, drobniutko starty, mieszam.

Gotowym farszem napełniam papryki, nakrywam odciętymi wcześniej  wierzchami.

 Układam w naczyniu do zapiekania. Pomiędzy papryki układam świeże zioła, podlewam 150 ml, lekko osolonej wody i zapiekam około godziny.  


SMACZNEGO!!! poniedziałek, 20 lipca 2015

Sałatka z kalafiora i tortellini

Bardzo lubimy sałatki z makaronem, są syte i bardzo smaczne, nie potrzeba do nich niczego, ale jak ktoś chce może podać z pieczywem i wędliną. 

Na upał idealne, zastąpi obiad lub kolację.

25 dag tortellini z mięsem lub serem 

1 mały kalafior 

2 czerwone papryki 

pęczek młodej cebulki 

3-4 łyżki majonezu 

3 gałązki koperku 

sól i pieprz do smaku


Najpierw gotuję pierożki tortellini , ugotowane przelewam zimną wodą i odstawiam do wystudzenia, raz za czas je „podrzucam” na sitku, aby się nie posklejały.

Kalafior dzielę na różyczki i gotuję w osolonej i delikatnie posłodzonej wodzie,  al.’dente, dosłownie  4 – 5 minut od zagotowania. Następnie odcedzam i studzę.

Z papryk wycinam gniazda z nasionami, myje i kroję w drobne paski, cebulki siekam.

Do miski przekładam zimne pierożki, kalafior, papryki i cebulkę. 

Solę i oprószam  pieprzem, dodaję majonez, posiekany drobniutko koperek  i delikatnie mieszam.  

Odstawiam na godzinkę i podaję. Tort Jamajka -tort motyl

Pyszne ciasto, zwane Jamajka, było inspiracją na zrobienie tego tortu.  Tort na 8 urodziny wnusi, przygotowany przez jej Mamę, smakował...